Η Σπουδαιότητα Του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Η ύπαρξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου - το οποίο συνεπάγεται την σύνταξή ενός επιχειρηματικού σχεδίου - είναι ο καλύτερος τρόπος για να μετατραπεί μια καλή ιδέα σε μια ακμάζουσα επιχείρηση.
Αδιάσειστη απόδειξη της σημαντικότητας κάθε επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα αποτελέσματα της έρευνάς που το Κέντρο Επιχειρηματικής Ηγεσίας Kauffman πραγματοποίησε, βάσει της οποίας, οι εταιρείες που έχουν επιχειρηματικά σχέδια έχουν 50% μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων τους και 12% υψηλότερα περιθώρια μικτού κέρδους από τις εταιρείες που δεν έχουν επιχειρηματικά σχέδια.

Τι Εξυπηρετεί

Όταν υπάρχει μια καλή ιδέα, αλλά υπάρχει ανησυχία για το αν οι εκτιμήσεις είναι υπεραισιόδοξες.
Η διαδικασία εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να διατελέσει και χρέη «ελέγχου» της πραγματικότητας. Διαμορφώνοντας το επιχειρηματικό σας σχέδιο:
1) Δοκιμάζεται η επιτυχία μιας ιδέας με ασφαλή και ανέξοδο τρόπο.
2) Αξιολογούνται οι παραδοχές που έχουν γίνει,
3) Αναλύονται οι απαραίτητοι και οι διαθέσιμοί πόροι,
4) Αξιολογείται η αναμενόμενη επιτυχία και η κερδοφορία της ιδέας, και
5) Δημιουργούνται σχέδια εναλλακτικής δράσης σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων/ παραδοχών του σχεδίου.
Όταν υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς μια καλή ιδέα θα μετατραπεί σε μια επιτυχημένη επιχείρηση.
Το ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Σχέδιο, διαθέτει με μεγάλη λεπτομέρεια τα δεδομένα, τους στόχους, τα βήματα και τις προτεραιότητες της Επιχειρηματικής Δράσης. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί ένα είδος «χάρτη», με λεπτομερείς οδηγίες για τις κινήσεις και την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθηθούν.
Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλκυσης επενδυτών.
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο παρουσιάζει με λεπτομερή τρόπο, σε τρίτους, το σχέδιο δράση σας. Αλλά κυρίως αποδεικνύει ότι γνωρίζετε που βρίσκεστε, γνωρίζετε που θέλετε να φτάσετε , καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσετε εκεί. Η παρουσίαση του σχεδίου σας αναιρεί πολλές από τις ανησυχίες και ανασφάλειες των επενδυτών σχετικά με την «μοίρα» της επένδυσής τους.
Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλκυσης ικανού Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η ύπαρξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου παρουσιάζει στους υπάλληλους της εταιρείας την κατεύθυνση και τους στόχους της εταιρείας. Δημιουργεί το «νόημα» σε κάθε τους πράξη και την αίσθηση της ενότητας και του κοινού σκοπού. Έτσι η προσέλκυση συμβατών και ικανών ανθρώπων, διευκολύνεται.
Όταν η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα και αντιξοότητες.
Μέρος του Επιχειρηματικού Σχεδίου καλύπτει εναλλακτικές δράσεις καθώς και την ανταπόκριση που η εταιρεία θα πρέπει να έχει σε προβλήματα και αντιξοότητες που μπορεί να αντιμετωπίζει. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ουσιαστικής σημασίας για την αντιμετώπιση αντιξοοτήτων μια και παρουσιάζει λύσεις, δομημένες στις ανάγκες και στις δυνατότητες κάθε οργανισμού, αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι η συσπείρωση όλων των ενεργειών του οργανισμού για την επίτευξη κοινών στόχων που επιτυγχάνει.
Όταν υπάρχει σκέψη για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος/ υπηρεσίας, αλλά χρειάζεται καθοδήγηση.
Η διαχείριση ενός νέου προϊόντος ή ενός υφιστάμενου προϊόντος σε μια νέα αγορά μοιάζει πολύ με την έναρξη μιας νέας επιχείρησης. Η διαδικασία δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου σας βοηθά να αναπτύξετε την στρατηγική που θα ακολουθήσετε για την επιτυχία του προϊόντος.

Τι Πρέπει Να Περιλαμβάνει Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο:

Τα Επιχειρηματικά Σχέδια μπορούν να έχουν διαφορετικά σχήματα, μεγέθη, ακόμη και χρώματα - αλλά όλα έχουν ένα κοινό σχέδιο δόμησης. Ακολουθεί η καταγραφή των κοινών και απαραίτητων στοιχείων κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου:

Επισκόπηση της Εταιρείας: Αυτή η ενότητα περιγράφει την εταιρεία σας και την επιχειρηματική της φύση. Μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή της επιχείρησής σας και το στρατηγικό σχεδιασμό, την περιγραφή των αξιών της, τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες που παρέχει, τα στοιχεία μοναδικότητας της εταιρεία σας, και τις νέες επιχειρηματικές δράσεις που σκοπεύει να αναλάβει.
Επιχειρηματικό περιβάλλον: Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνεται η ανάλυση του κλάδου στον οποίο η εταιρεία δραστηριοποιείται καθώς και η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά αυτή. Μια αναλυτική περιγραφή των άμεσων, έμμεσων και δυνητικών ανταγωνιστών σας. Επιπλέον υπάρχει μια αναλυτική παρουσίαση των αγοραστών σας και συμπεριλαμβάνει το ποιοι είναι, τι θέλουν, και πώς αγοράζουν τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες σας. Ουσιαστικά η ενότητα αυτή παρουσιάζει κάθε εξωγενή παράγοντα ο οποίος επηρεάζει την επιχείρησή σας και τον οποίο δεν μπορείτε να ελέγξετε.
Περιγραφή της Εταιρείας: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την επιχείρηση, την τεχνολογία ή/ και την τεχνογνωσία που η επιχείρηση κατέχει, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, τις δραστηριότητες της και το μάρκετινγκ. Βαρύτητα πρέπει να δοθεί σε εκείνους τους τομείς που η εταιρεία διαθέτει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό της.
Στρατηγική της Εταιρίας: Η ενότητα αυτή παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον και τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησής και καθορίζει μια στρατηγική για το μέλλον της. Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνονται αναλύσεις για τις ευκαιρίες, τις απειλές και τις αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η επιχείρησή καθώς και παρουσίαση της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ώστε να αποφευχθούν οι δυσκολίες και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες.
Σχέδιο Marketing: Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία με την οποία θα επικοινωνήσει με πιθανούς πελάτες, πως θα πραγματοποιηθούν οι πωλήσεις και πως θα αναπτύξει πελατειακή πίστη. Αυτή η ενότητα είναι ίσως η σημαντικότερη ενότητα, μια και περιλαμβάνει την πληροφόρηση για την επιτυχία και κερδοφορία της επιχείρησης.
Οικονομική Επισκόπηση: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια λεπτομερή οικονομική επισκόπηση, τόσο της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης όσο και της μελλοντικής αναμενόμενης οικονομικής θέσης. Συνήθως περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις, τους ισολογισμούς καθώς και δήλωση των ταμειακών ροών. Σχέδιο δράσης: Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται λεπτομερώς τα βήματα που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, η ακολουθία των απαραίτητων ενεργειών καθώς και τον τρόπο που αυτές συντάσσονται με την επίτευξη των στόχων και των ζητούμενων σας.

Το επόμενο ενημερωτικό μας δελτίο θα παρουσιάσει με λεπτομέρεια την ανάπτυξη των ενοτήτων του επιχειρηματικού σχεδίου.

  NoBull
     
Δείτε την προσφορά μας.